Księgowość i finanse

UPRAWNIENIA:

Bezpieczeństwo naszym klientom gwarantują także ALLIANZ, Ergo Hestia i PZU S.A. poprzez ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w szczególności dla podmiotów prowadzących usługowo księgi rachunkowe.

KONTRAHENCI:

•  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące wolne zawody, uzyskujące przychody z tytułu najmu lub dzierżawy
•  spółki cywilne
•  spółki jawne, komandytowe, partnerskie, komandytowo-akcyjne
•  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne
•  wspólnoty mieszkaniowe
•  spółdzielnie
•  stowarzyszenia i fundacje
•  wszelkie inne podmioty poszukujące profesjonalnej porady z zakresu rachunkowości i finansów

do góry
OFERTA:

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

 • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości
 • rejestracja dokumentów księgowych
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy

PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • ewidencjonowanie dokumentów sprzedaży i zakupu
 • ewidencjonowanie dokumentów wewnętrznych (PK, DW)
 • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
 • roczne rozliczanie działalności

PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW (RYCZAŁT)

 • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
 • roczne rozliczanie działalności

PRZYGOTOWANIE PLANU AMORTYZACJI

PROWADZENIE EWIDENCJI DLA CELÓW PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

PROWADZENIE EWIDENCJI DODATKOWYCH

 • środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • wyposażenia
 • przebiegu pojazdu

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA,

 • przygotowywanie i rozliczanie umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło
 • przygotowywanie list płac
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
ROZLICZENIA Z ZUS
 • sporządzanie druków zgłoszeniowych i wyrejestrowujących płatników składek i ubezpieczonych
 • sporządzanie deklaracji miesięcznych wraz z raportami ubezpieczonych
 • zgłaszanie zmian danych oraz sporządzanie deklaracji korygujących
 • przygotowywanie wniosków zasiłkowych i rozliczanie zwolnień lekarskich
 • przekazywanie dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej
 • przekazywanie obowiązujących dokumentów drogą pocztową
 • sporządzanie druków przelewów ZUS
ROZLICZENIA Z URZĘDEM SKARBOWYM
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych
 • rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT)
 • rozliczanie podatku akcyzowego
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji oraz zeznań podatkowych
 • sporządzanie druków przelewów

DORADZTWO W ORGANIZACJI DZIAŁU KSIĘG OWOŚCI

do góry
POZYSKIWANIE KAPITAŁU:

Pod pojęciem pozyskiwania kapitału rozumiemy przede wszystkim kompleksowe określenie zapotrzebowania przedsiębiorstwa w zakresie kapitału obrotowego i inwestycyjnego oraz doradztwo i wszelką pomoc w ich pozyskaniu - poparte w razie potrzeby w szczególności reorganizacją finansów, obliczeniem zapotrzebowania przedsiębiorstwa na kapitał obrotowy i inwestycyjny, określeniem optymalnej struktury i najkorzystniejszych źródeł finansowania oraz sporządzeniem prognoz finansowych.

Oferujemy pełne doradztwo w wyborze rodzaju oraz przygotowanie odpowiednich dokumentów i dokonanie niezbędnych formalności w celu pozyskania na najkorzystniejszych warunkach następujących źródeł finansowania:

•  Kredyt obrotowy lub inwestycyjny - podstawowe źródło finansowania przez banki wszelkich inwestycji.

•  Leasing - bardzo wygodna, ze względu na dużą dostępność i mniejsze wymagania dotyczące zabezpieczeń, forma finansowania nie tylko małych inwestycji , jak środki transportu, czy urządzenia biurowe.

•  Dokapitalizowanie przez inwestora zewnętrznego - w formie bezzwrotnej lub zwrotnej (np. objęcie udziałów lub akcji w zamian za przekazany kapitał, pożyczka, spółka cicha). Wiąże się to z reguły ze zmniejszeniem prawa do zysku lub ograniczeniem decyzyjności dotychczasowych właścicieli przedsiębiorstwa, jednak dobrze wykorzystane środki powodują znaczny wzrost jego wartości. W tym zakresie możemy zaoferować zarówno pomoc w znalezieniu inwestora jak i doradztwo w negocjacjach stosownych umów z inwestorami.

Podstawową zasadą naszej oferty w wyżej wymienionym zakresie jest uzależnienie wynagrodzenia zazwyczaj od efektu działań, tzn. odpłatność za usługę dotyczy skutecznego pozyskania kapitału.

do góry
WSKAŹNIKI I STAWKI:

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Skala podatkowa w 2004 r.

Podstawa obliczenia
podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

37 024

19% podstawy obliczenia minus kwota 530,08

37 024

74 048

6.504,48 + 30% nadwyżki ponad 37.024,00

74 048

17.611,68 + 40% nadwyżki ponad 74.048,00

Kwota rocznych dochodów w 2004 r. niepowodująca obowiązku uiszczenia podatku wynosi 2.790,00.

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej w 2004 roku

Dla osoby zatrudnionej w:

miesięcznie

rocznie

jednym zakładzie pracy

102,25

1.227,00

kilku zakładach jednocześnie lub w jednym zakładzie na kilku etatach

1.840,84

jednym zakładzie położonym poza miejscowością zamieszkania i nieotrzymującej dodatku za rozłąkę

127,82

1.533,84

kilku zakładach lub w jednym zakładzie na kilku etatach położonych poza miejscowością zamieszkania i nieotrzymującej dodatku za rozłąkę

2.300,94


Odliczenia od dochodu w 2004 r.

Rodzaj wydatków

Limit ulgi w 2004 r.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego co najmniej z pięcioma lokalami na wynajem oraz zakup działki pod budowę tego budynku (dotyczy osób, które nabyły prawo do ulgi do końca 2001 r.)

189.000,00 x liczba mieszkań na wynajem

Darowizny

łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć 350,00 w roku podatkowym

Wydatki na cele rehabilitacyjne:

opłacanie przewodników osób niewidomych

2.280,00

utrzymanie psów przewodników

2.280,00

używanie samochodu

2.280,00

wydatki na leki

różnica między kwotą wydaną a kwotą 100,00 miesięcznie

pozostałe wydatki

bez limitu

Spłata odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika (na zasadsach określonych w art. 26B ustawy)

odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 189.000,00


Odliczenia od podatku w 2004 r.

Rodzaj wydatku

Limit ulgi w 2004 r.

Zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania (dotyczy osób, które nabyły prawo do ulgi do końca 2001 r.)

19% wydatków nie więcej niż 19% iloczynu 350 m2 i ceny nabycia 1 m2

Duża ulga mieszkaniowa (dotyczy osób, które nabyły prawo do ulgi do końca 2001 r.)

19% poniesionych wydatków nie więcej niż 35.910,00

Remont i modernizacja:

19% poniesionych wydatków nie więcej niż:

budynku mieszkalnego

5.670,00

lokalu mieszkalnego

4.725,00

wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej

5.670,00

podwyższenie ulgi remontowej przy jednoczesnym remoncie i modernizacji instalacji gazowej

945,00

Minimalny wydatek na te cele

567,00

Oszczędzanie w kasach mieszkaniowych (dotyczy osób, które nabyły prawo do ulgi do końca 2001 r.)

30% oszczędności zgromadzonych w danym roku podatkowym, nie więcej niż 11.340,00


 
do góry

Zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt w 2004 r.

Opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podlegają podatnicy, jeżeli uzyskali w 2003 r.:
- przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 250.000,00 euro
- przychody uzyskiwane wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250.000,00 euro
- przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku w formie karty podatkowej i za część roku na zasadach ogólnych, a łączne przychody nie przekroczyły kwoty 250.000,00 euro

Kwoty te na walutę polską przelicza się według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Kurs euro na ten dzień wynosił 4,5685 zł , czyli kwoty te wynoszą odpowiednio 1.142.125,00 zł .
Prawo do kwartalnego rozliczania ryczałtu mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000,00 euro. Na 2004 rok jest to kwota 114.212,50 zł .


Przychody z najmu opodatkowane ryczałtem w 2004 r.

Osoby uzyskujące przychody z najmu mogą opłacać podatek w formie ryczałtu. Stawka ryczałtu uzależniona jest od wysokości przychodu. Jeżeli przychody z najmu w roku podatkowym nie przekroczą równowartości 4.000,00 euro, należy stosować 8,5% stawkę ryczałtu. W 2004 roku kwota limitu stanowiąca równowartość 4.000,00 euro wynosi 18.274,00 zł .
Jeżeli przychody będą wyższe niż równowartość 4.000,00 euro, podatek należy zapłacić według stawki 20% . Wyższy podatek należy zapłacić od nadwyżki ponad podany limit - od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu przychodów.

 
do góry

Podatek dochodowy od osób prawnych

Stawka podatku

2000 r.

2001 r.

2002 r.

2003 r.

2004 r.

30% podstawy opodatkowania

28% podstawy opodatkowania

28% podstawy opodatkowania

27% podstawy opodatkowania

19% podstawy opodatkowania


Podatek od towarów i usług

Zwolnienie podmiotowe z VAT w 2004 r.


W 2004 r. ze zwolnienia podmiotowego od VAT mogą korzystać podatnicy, u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3 ustawy o VAT, a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła łącznie w 2003 r. kwoty 45.700,00 zł .

Odsetki ustawowe

Okres obowiązywania

Stawka

Podstawa prawna

Od 25 września 2003 r.

12,25%

Dz. U 2003 r. Nr 166, poz. 1613

Od 1 lutego 2003 r.

13%

Dz. U 2003 r. Nr 14, poz. 137

Od 25 lipca 2002 r.

16%

Dz. U 2002 r. Nr 117, poz. 1009

Od 15 grudnia 2001 r.

20%

Dz. U 2001 r. Nr 143, poz. 1612

Od 1 listopada 2000 r.

30%

Dz. U 2000 r. Nr 90, poz. 996

Od 15 maja 1999 r.

21%

Dz. U 1999 r. Nr 43, poz. 429

Od 1 lutego 1999 r.

24%

Dz. U 1999 r. Nr 7, poz. 52

Od 15 kwietnia 1998 r.

33%

Dz. U 1998 r. Nr 45, poz. 270

Od 1 stycznia 1997 r.

35%

Dz. U 1996 r. Nr 151, poz. 713

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Stawka

Okres obowiązywania

Podstawa prawna

16,0%

od 26 sierpnia 2004 r.

MP z 2004 r. Nr 37, poz. 657

15,0%

od 29 lipca 2004 r. do 25 sierpnia 2004 r.

MP z 2004 r. Nr 33, poz. 592

14,5%

od 1 lipca 2004 r. do 28 lipca 2004 r.

MP z 2004 r. Nr 29, poz. 532

13,5%

od 26 czerwca 2003 r. do 30 czerwca 2004 r.

MP z 2003 r. Nr 37, poz. 540

14%

od 29 maja 2003 r. do 25 czerwca 2003 r.

MP z 2003 r. Nr 29, poz. 408

14,5%

od 25 kwietnia 2003 r. do 28 maja 2003 r.

MP z 2003 r. Nr 22, poz. 334

15,5%

od 27 czerwca 2003 r. do 27 maja 2003 r.

MP z 2003 r. Nr 17, poz. 269

16%

od 27 lutego 2003 r. do 26 marca 2003 r.

MP z 2003 r. Nr 12, poz. 184

17%

od 30 stycznia 2003 r. do 26 lutego 2003 r.

MP z 2003 r. Nr 7, poz. 113

17,5%

od 28 listopada 2002 r. do 29 stycznia 2003 r.

MP z 2002 r. Nr 58, poz. 793

18%

od 24 października 2002 r. do 27 listopada 2002 r.

MP z 2002 r. Nr 50, poz. 728

20%

od 26 września 2002 r. do 23 października 2002 r.

MP z 2002 r. Nr 44, poz. 672

21%

od 29 sierpnia 2002 r. do 25 września 2002 r.

MP z 2002 r. Nr 38, poz. 604

23%

od 27 czerwca 2002 r. do 28 sierpnia 2002 r.

MP z 2002 r. Nr 28, poz. 458

24%

od 30 maja 2002 r. do 26 czerwca 2002 r.

MP z 2002 r. Nr 21, poz. 375

25%

od 26 kwietnia 2002 r. do 29 maja 2002 r.

MP z 2002 r. Nr 16, poz. 270

27%

od 31 stycznia 2002 r. do 25 kwietnia 2002 r.

MP z 2002 r. Nr 7, poz. 137

31%

od 29 listopada 2001 r. do 30 stycznia 2002 r.

MP z 2001 r. Nr 44, poz. 715

34%

od 26 października 2001 r. do 28 listopada 2001 r.

MP z 2001 r. Nr 38, poz. 625

37%

od 23 sierpnia 2001 r. do 25 października 2001 r.

MP z 2001 r. Nr 28, poz. 482

39%

od 28 czerwca 2001 r. do 22 sierpnia 2001 r.

MP z 2001 r. Nr 21, poz. 353

42%

od 29 marca 2001 r. do 27 czerwca 2001 r.

MP z 2001 r. Nr 11, poz. 183

44%

od 1 marca 2001 r. do 28 marca 2001 r.

MP z 2001 r. Nr 8, poz. 146

46%

od 31 sierpnia 2000 r. do 28 lutego 2001 r.

MP z 2000 r. Nr 26, poz. 543

43%

od 24 lutego 2000 r. do 30 sierpnia 2000 r.

MP z 2000 r. Nr 8, poz. 173

41%

od 18 listopada 1999 r. do 23 lutego 2000 r.

MP z 1999 r. Nr 37, poz. 566

34%

od 21 stycznia 1999 r. do 17 listopada 1999 r.

MP z 1999 r. Nr 4, poz. 23

40%

od 10 grudnia 1998 r. do 20 stycznia 1999 r.

MP z 1998 r. Nr 45, poz. 640

44%

od 29 października 1998 r. do 9 grudnia 1998 r.

MP z 1998 r. Nr 40, poz. 553

48%

od 17 lipca 1998 r. do 28 października 1998 r.

MP z 1998 r. Nr 25, poz. 372

52%

od 21 maja 1998 r. do 16 lipca 1998 r.

MP z 1998 r. Nr 16, poz. 254

54%

od 1 stycznia 1998 r. do 20 maja 1998 r.

MP z 1997 r. Nr 86, poz. 870


 
do góry

Ryczałty samochodowe

Stawki za 1 km przebiegu od dnia 1 marca 2004 r. wynoszą:

0,4894 zł - samochód osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3
0,7846 zł - samochód osobowy o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3
0,2161 zł - motocykl
0,1297 zł - motorower

Maksymalne miesięczne kwoty ryczałtu za używanie samochodów osobowych w gminie i mieście wynoszą:

- dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3

- do 100 tys. mieszkańców (limit 300 km) - 146,82 zł
- od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców (limit 500 km) - 244,70 zł
- ponad 500 tys. mieszkańców (limit 700 km) - 342,58 zł

- dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3

- do 100 tys. mieszkańców (limit 300 km) - 235,38 zł
- od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców (limit 500 km) - 392,30 zł
- ponad 500 tys. mieszkańców (limit 700 km) - 549,22 zł Podróże służbowe w kraju

Dieta za dobę podróży służbowej krajowej od dnia 1 marca 2004 r. - 21,00 zł
Ryczałt za nocleg na obszarze kraju od dnia 1 marca 2004 r. - 31,50 zł

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Od dnia 1 stycznia 2003 r.                800 zł
Od dnia 1 stycznia 2004 r.                824 zł

Od dnia 1 stycznia 2005 r.                849 zł

Ubezpieczenia społeczne

Najniższa podstawa wymiaru składek oraz kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych i na Fundusz Pracy dla niektórych grup ubezpieczonych:
- osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
- twórców i artystów,
- osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. Wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą osobiście wyłącznie na rzecz osób fizycznych: lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym osób fizycznych,
- wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnika spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
- osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2003 r. płatnicy składek samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. W celu umożliwienia płatnikom składek prawidłowego ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe został opracowany poradnik "Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe", który jest dostępny na stronie internetowej ZUS oraz w formie papierowej w oddziałach ZUS.


Dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej składek ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności*, co oznacza, że na okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 marca 2006 r. wynosi ona 1,93% podstawy jej wymiaru.

* Najwyższa stopa procentowa składek dla grup działalności ustalona w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. (Dz.U. nr 200, poz. 1692 w brzmieniu nadanym obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 4 grudnia 2002 r. - Dz.U. nr 203, poz. 1720) wynosi 3,86% podstawy wymiaru.

Ubezpieczenie emerytalne

19,52%

Ubezpieczenie rentowe

13,00%

Ubezpieczenie wypadkowe

1,62% (do 31.12.2002)
1,93% (od 01.01.2003)

Ubezpieczenie chorobowe

2,45%

Fundusz pracy

2,45%

FGŚP

0,15%

Ubezpieczenie zdrowotne

7,5% (01.01.1999-31.12.2000)
7,75% (01.01.2001-31.12.2002)
8,00% (01.01.2003-31.12.2003)
8,25% (01.01.2004-31.12.2004)

Podstawa składek na ubezpieczenie zdrowotne

IV - V 2003 r.

1.779,43

8%*

VI - VIII 2003 r.

1.689,63

8%*

IX - XI 2003 r.

1.717,37

8%*

XII 2003 r.

1.756,19

8%*

I - II 2004 r.

1.756,19

8,25%*

III - V 2004 r.

1.861,44

8,25%*

VI - VIII 2004 r.

1.782,47

8,25%*

IX - XI 2004 r.

1.799,46

8,25%*

XII 2004 r.

1.822,13

8,25%*

I - II 2005 r.

1.822,13

8,50%*

*Odliczenie składki zdrowotnej od podatku dochodowego - 7,75 %

I - II 2003 r.

97,46

III 2003 r.

103,48

IV - V 2003 r.

137,91

VI - VIII 2003 r.

130,95

IX - XI 2003 r.

133,10

XII 2003 r.

136,10

I - II 2004 r.

136,10

III - V 2004 r.

144,26

VI - VIII 2004 r.

138,14

IX - XI 2004 r.

139,46

XII 2004 r.

141,22

I - II 2005 r.

141,22

 
do góry

Składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Okres

Podstawa

Emery-talne

Rento-we

Wypad-
kowe*

Choro-bowe /Fundusz Pracy

Zdrowot-ne

Społecz-ne bez chorobo-wego

Społeczne

I-II 1999 r.

749,35

146,27

97,42

12,14

18,36

56,20

255,83

274,19

III-V 1999 r.

806,92

157,51

104,90

13,07

19,77

60,52

275,48

295,25

VI-VIII 1999 r.

959,11

187,22

124,68

15,54

23,50

71,93

327,44

350,94

IX-XI 1999 r.

995,69

194,36

129,44

16,13

24,39

74,68

339,93

364,32

XII 1999 r. - II 2000 r.

1028,40

200,74

133,69

16,66

25,20

77,13

351,09

376,29

III-V 2000 r.

1113,79

217,41

144,79

18,04

27,29

83,53

380,24

407,53

VI-VIII 2000 r.

1121,19

218,86

145,75

18,16

27,47

84,09

382,77

410,24

IX-XI 2000 r.

1121,87

218,99

145,84

18,17

27,49

84,14

383,00

410,49

XII 2000 r. - I-II 2001 r.

1143,46

223,20

148,65

18,52

28,01

88,62

390,37

418,38

III-V 2001 r.

1231,04

240,30

160,04

19,94

30,16

95,41

420,28

450,44

VI-VIII 2001 r.

1226,13

239,34

159,40

19,86

30,04

95,03

418,60

448,64

IX-XI 2001 r.

1204,15

235,05

156,54

19,51

29,50

93,32

411,10

440,60

XII 2001 r. - I-II 2002 r.

1228,37

239,78

159,69

19,90

30,10

95,20

419,37

449,47

III-V 2002 r.

1291,79

252,16

167,93

20,93

31,65

100,11

441,02

472,67

VI-VIII 2002 r.

1293,32

252,46

168,13

20,95

31,69

100,23

441,54

473,23

IX-XI 2002 r.

1237,17

241,50

160,83

20,04

30,31

95,88

422,37

452,68

XII 2002 r.

1257,49

245,46

163,47

20,37

30,81

97,46

429,30

460,11

I-II 2003 r.

1257,49

245,46

163,47

24,27

30,81

100,60

433,20

464,01

III 2003 r.

1335,25

260,64

173,58

25,77

32,71

106,82

459,99

492,70

IV-V 2003 r.

1335,25

260,64

173,58

25,77

32,71

142,35

459,99

492,70

VI-VIII 2003 r.

1337,21

261,02

173,84

25,81

32,76

135,17

460,67

493,43

IX-XI 2003 r.

1284,61

250,76

167,00

24,79

31,47

137,39

442,55

474,02

XII 2003 r.

1296,01

252,98

168,48

25,01

31,75

140,50

446,47

478,22

I-II 2004 r.

1296,01

252,98

168,48

25,01

31,75

144,89

446,47

478,22

III-V 2004 r.

1366,10

266,66

177,59

26,37

33,47

153,57

470,62

504,09

VI-VIII 2004 r.

1399,30

273,14

181,91

27,01

34,28

147,05

482,06

516,34

IX-XI 2004 r.

1338,32

261,24

173,98

25,83

32,79

148,46

461,05

493,84

XII 2004 r.

1361,96

265,85

177,05

26,29

33,37

150,33

469,19

502,56

I-II 2005 r.

1361,96

265,85

177,05

26,29

33,37

154,88

469,19

502,56


* 1,93% podstawy-od 1 stycznia 2003 r.
do góry
LINKI:

•  Ministerstwo Finansów RP

•  Główny Urząd Statystyczny

•  ZUS

•  Narodowy Bank Polski

•  Serwis Podatkowy

 
do góry
| Księgowość i finanse | Organizacja | Inwestowanie i ubezpieczenia | Nieruchomości | Kontrakty gospodarcze| Szkolenia |